VadeVi
Agricultura impulsa la formació en el sector agrari català

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat els ajuts complementaris en matèria de formació professional agrària corresponents a l’any 2011 i n’ha aprovat les bases reguladores, com es preveu que publiqui demà el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes.

El Departament, mitjançant la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, té com a objectiu, entre altres, executar i fer el seguiment de les polítiques, les estratègies, els programes i els plans en matèria de formació del món agrari i rural, així com executar les actuacions adreçades a la formació dels agricultors i les agricultores, els ramaders i les ramaderes i altres operadors de l’àmbit rural. Per tot plegat, s’impulsa diferents activitats de foment entre les quals destaquen els ajuts complementaris dels que, si escau, pugui atorgar el Ministeri d’Educació a cada curs escolar per a l’alumnat de nivells postobligatoris no universitaris, i que inclouen diferents modalitats d’ajuts com ho són els compensatoris, els de desplaçament (transport interurbà), els de material didàctic, i per residència obligatòria per raó d’estudis fora del domicili familiar. També són complementaris de qualsevol altre ajut que pugui ser atorgat en matèria de formació agrària a l’alumnat que cursa estudis als centres i les escoles de capacitació agrària del Departament.

Així, l’objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre publicada avui és sufragar part de les despeses derivades de la formació professional agrària que s’imparteix en centres i escoles de capacitació agrària del Departament; i en poden ser beneficiaris els alumnes del curs escolar pel qual es convoca els ajuts dels cicles formatius, i dels ensenyaments de formació i capacitació agrària bàsica, organitzats pels centres i les escoles de capacitació agrària del Servei de Formació Agrària del DAAM, que resideixin a Catalunya, cursin per primera vegada el curs per al qual sol·liciten l’ajut; no disposin d’una titulació equivalent o superior als estudis pels quals demanen l’ajut; hagin sol·licitat els ajuts del règim general per a aquests tipus d’ensenyaments; i no hagin estat sancionats com a conseqüència de l’obertura d’un expedient disciplinari per incompliment del reglament de règim interior de l’escola o del reglament de residència dels centres i les escoles de capacitació agrària.

Les actuacions subvencionables són les despeses següents: mitja pensió i/o allotjament a les escoles i als centres de capacitació agrària; manutenció i/o allotjament fora de les escoles i els centres de capacitació agrària, quan aquests últims no puguin prestar els serveis; les relatives al transport escolar col·lectiu des del punt de concentració fixat pel centre escolar fins a l’escola o el centre de capacitació agrària corresponent; les de manutenció i/o allotjament dels alumnes que hagin realitzat estades de formació en centres de treball tant a Catalunya com a l’estranger. En cap cas no se subvencionarà el transport corresponent al desplaçament des del domicili de l’alumne a l’escola ni cap altre tipus de transport que no sigui el que s’esmenta més amunt. També queden excloses les despeses inferiors a 100 euros.

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses esmentades en l’anterior paràgraf i és complementari respecte de qualsevol altre ajut o subvenció en matèria de formació agrària concedit per una altra entitat o Administració. L’import de l’ajut no podrà ser superior a 2.200 euros per persona beneficiària, i val a dir que l’ajut consistirà en un import màxim equivalent al resultat de restar de la suma dels costos de transport escolar, mitja pensió i allotjament, qualsevol altre ajut o subvenció rebut per l’alumne.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa