Acaba de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat una resolució destinada al sector vitivinícola català. S’han aprovat les bases reguladores dels ajuts per al foment d’actuacions de promoció dels vins del país emparats en una denominació d’origen protegida, i es convoquen per l’any 2010.

L’objecte dels ajuts que estableix aquesta Resolució és impulsar la promoció i executar activitats d’informació, formació, promoció i control en les matèries relacionades amb la vinya i el vi.

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les entitats locals, consorcis, corporacions de dret públic i entitats sense afany de lucre. Excepcionalment poden ser-ho les persones que amb iniciatives de caràcter privat realitzin actuacions subvencionables en les quals s’evidenciï que suposen un bé col·lectiu, tant a nivell social com sectorial.

Seran subvencionables les despeses corrents inherents a les actuacions realitzades entre l’1 de març de 2009 i l’endemà de la publicació d’aquesta al DOGC, i que es detallen a continuació, sempre que no s’hagin acollit a cap conveni de col·laboració on hi participi l’INCAVI ni hagin rebut alguns tipus d’ajut o subvenció pública incompatible:

a) Execució d’activitats d’informació, formació, promoció i control en les matèries relacionades amb la vinya i el vi.

b) Jornades en matèria vitivinícola, enològica i empresarial que tinguin per objecte la difusió sobre el coneixement i el consum responsable amb indicació geogràfica amb seu a Catalunya.

c) Realització de jornades i seminaris que tinguin per finalitat l’objecte subvencionable per aquesta Resolució.

d) Organització i realització de fires o esdeveniments relacionats amb l’objecte subvencionable per aquesta Resolució.

e) Activitats relacionades amb l’assegurament i la protecció de la qualitat dels vins.

f) Activitats que aportin als assistents formació relacionada amb l’àmbit vitivinícola.

Tipus i quantia dels ajuts
Aquestes subvencions tenen caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions relacionades a les bases reguladores. La quantia màxima que es podrà destinar per a cada beneficiari no podrà superar el 50% del total de la despesa realitzada. La determinació de la quantia de les subvencions es realitzarà en funció del nombre de sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària.

Les sol·licituds es formalitzaran en imprès normalitzat que es podrà descarregar a les pàgines webs http://www.incavi.cat i http://www.gencat.cat/dar/ajuts o obtenir en qualsevol de les dependències del DAR.

Aquestes sol·licituds s’adreçaran al/a la director/a general de l’INCAVI i preferentment es presentaran a les oficines d’aquest Institut, sens perjudici de fer ús de la resta de mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, dins el termini establert a la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.


Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa