VadeVi
La targeta vitícola garanteix la millora del control de les entregues de raïm als cellers

El Departament d’Agricultura ha publicat aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’Ordre que regula el control de la producció vitícola mitjançant la targeta vitícola. Atesa la complexitat del territori en què poden conviure diferents denominacions d’origen protegides que se sobreposen geogràficament, una de les finalitats de la targeta vitícola és garantir la traçabilitat i la millora del control de les entregues de raïm als cellers, de manera que permet realitzar el control de l’origen del raïm fins a l’embotellament, per així assegurar la traçabilitat i la qualitat de la producció de les vinyes de Catalunya, i el destí a cellers i plantes embotelladores. L’any 2003 es va crear el Registre vitivinícola per tal de controlar el potencial de producció, a més de disposar, de forma permanent i actualitzada, de tota la informació necessària per a la simplificació de les gestions i les consultes que han de realitzar els viticultors i els operadors del sector vitivinícola amb el Departament i els consells reguladors, a més de servir d’informació general a efectes estadístics.

L’any 2007 s’incorporava la targeta vitícola única per regular el control de la producció vitícola amb la finalitat de conèixer la producció màxima de raïm apte per ser emprat com a vi, per a cada persona viticultora, així com assegurar la traçabilitat, millorar el control de les entregues de raïm als cellers, i facilitar la qualificació pels consells reguladors. El sistema de control de les entregues de raïm mitjançant la targeta vitícola ha permès conèixer en les darreres campanyes de forma actualitzada les entregues de raïm als cellers, i és l’eina bàsica per a tot el procés posterior de qualificació portat a terme pels consells reguladors de les denominacions d’origen, però es considera necessari donar més implicació als cellers elaboradors que actuen en la recollida de les entregues de raïm de les persones viticultores.

En l’elaboració d’aquesta Ordre s’ha tingut en compte les propostes del sector vitícola de Catalunya representat a la mesa sectorial de la vinya i el vi, que és aplicable a totes les persones físiques o jurídiques titulars de parcel·les vitícoles, i a tots els titulars de cellers inscrits al Registre vitivinícola de Catalunya, i que l’ús de la targeta vitícola és obligatori per a totes les persones físiques o jurídiques titulars de parcel·les vitícoles en producció, per a fer les entregues de raïm als cellers elaboradors amb seu al Principat.

La targeta vitícola es lliura a tots els viticultors, relaciona la persona viticultora amb el potencial de producció vitícola que cada titular té associat, d’acord amb la superfície inscrita en el Registre vitivinícola de Catalunya, tenint en consideració el percentatge de cotitularitat de cada parcel·la, i les varietats.

La producció màxima autoritzada està condicionada pel rendiment màxim autoritzat pel consell o consells reguladors de la DO de la zona de producció de cada parcel·la vitícola; i en cas de coexistència de diferents DO, el rendiment màxim per varietat i hectàrea serà el que correspon a la norma més estricta de les considerades per les DO que se sobreposin.

D’altra banda, el Departament posarà a disposició dels cellers, mitjançant el seu web, el programari per permetre recollir les pesades de raïm tenint coneixement del saldo productiu del viticultor en el moment de realitzar la pesada, i els cellers han d’incorporar al Registre les pesades de raïm que realitzin. L’esmentat programari incorpora les dades automàticament. La data d’incorporació de les entregues de raïm a aquest Registre marca el moment de descomptar la producció del saldo inicial de la persona viticultora. Així, l’anotació de saldo negatiu de la persona viticultora marca l’inici de l’excedent de producció.

Abans del 20 de juny de cada campanya, els consells reguladors de les denominacions d’origen hauran d’actualitzar les dades del Registre corresponents a rendiments màxims per varietat i hectàrea, i relacions de persones viticultores i de cellers elaboradors inscrits a la DO. Les persones viticultores que no hagin lliurat el raïm als cellers elaboradors resten obligats a la presentació de la declaració de collita en suport paper.

Estan obligats a presentar la declaració de collita totes les persones físiques o jurídiques, o les seves agrupacions, que produeixin raïm, amb excepció dels viticultors que destinin la seva producció total al consum en estat natural, a la pansificació o a la transformació directa en suc de raïm; o bé que la seva explotació tingui menys de 10 àrees de vinya i no comercialitzin la collita. Amb la publicació de l’Ordre a partir de la verema 2011 queden exclosos de l’obligació de presentar la declaració de collita totes les persones físiques o jurídiques o les seves agrupacions que produeixin raïm i lliurin la totalitat de la seva producció als cellers de l’àmbit territorial de Catalunya i que les entregues de raïm siguin incorporades pels cellers mitjançant la targeta vitícola a l’aplicació informàtica del Registre.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa