11M d’euros el 2012 en reconversió de la vinya

La gestió del Departament d'Agricultura permet captar més fons comunitaris

La mesura de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, programa comunitari amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles i afavorir la seva modernització així com l’adequació varietal a les noves tendències del mercat, per a reforçar l’estructura del sector vitivinícola.

L’assignació de fons per al finançament d’aquesta mesura es fa anualment a través de Conferència Sectorial (reunió del Ministre d’Agricultura amb els consellers de les comunitats autònomes), d’acord amb uns criteris de distribució i les necessitats pressupostàries de cada Comunitat Autònoma. En cas que una no faci ús de tots els fons assignats o que no hi hagi sobrants d’altres mesures del programa, aquests diners es distribueixen entre les que tenen capacitat de despesa.

Tenint en compte això, el DAAM ha implementat un model de gestió dels ajuts als plans de reestructuració i reconversió de la vinya que ha suposat una gran millora en l’eficiència pressupostària d’aquests ajuts, atès que ha possibilitat la captació de nous fons no gastats per altres comunitats autònomes o transferits d’altres mesures del Pla de Suport al sector vitivinícola. Aquest model consisteix en la implementació d’un sistema de bestretes, en base a uns avals que ha de presentar el productor, i que permet avançar els pagaments abans dels controls sobre els terrenys. Aquest sistema ha permès que mentre l’assignació inicial per aquesta mesura per a la campanya 2012 va ser de 5.811.929 euros, finalment s’hi han destinat un total de 10.863.582 € gràcies a les assignacions posteriors.

Aquesta captació de nous fons provinents de reassignació permet al DAAM fer efectiu avui dijous, 11 d’octubre, un pagament a un total de 601 productors del grup de prioritat dels viticultors professionals (joves agricultors, agricultors a títol principal i/o explotacions agràries prioritàries) que van sol·licitar bestreta, per un import de 523.002,78 € corresponent a una superfície de 947 hectàrees, en concepte d’import complementari a l’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya de la campanya 2011/2012.

Aquest pagament complementa el que es va fer en data 28 de setembre de 2012, aconseguint un increment del percentatge de subvenció que ha passat del 31,45% anterior al 35,73% actual, que ha suposat la captació d’un total de 2.038452,08€ de fons reassignats.

Els imports, superfícies i beneficiaris d’aquest pagament per comarca són:

COMARCA Import (€) Superfície (hectàrees) Beneficiaris
ALT CAMP 131552,42 203,00 119,00
ALT EMPORDA 2975,06 6,00 2,00
ALT PENEDES 117026,98 236,00 149,00
ANOIA 8621,59 16,00 9,00
BAIX CAMP 1152,41 2,00 2,00
BAIX EBRE 276,82 1,00 1,00
BAIX LLOBREGAT 3306,84 6,00 2,00
BAIX PENEDES 33437,65 53,00 32,00
CONCA DE BARBERA 34030,06 72,00 41,00
GARRAF 1013,09 2,00 3,00
PRIORAT 6265,11 16,00 11,00
RIBERA D’EBRE 11473,07 6,00 4,00
SEGRIA 2262,29 3,00 1,00
TARRAGONES 21386,21 29,00 19,00
TERRA ALTA 125060,10 238,00 174,00
URGELL 23163,08 58,00 32,00
523002,78 947,00 601,00

Els imports, superfícies i beneficiaris per demarcació són:

DEMARCACIÓ Import (€) Superfície (hectàrees) Beneficiaris
BARCELONA 121.346,91 244,00 154,00
CATALUNYA CENTRAL 8.621,59 16,00 9,00
GIRONA 2.975,06 6,00 2,00
LLEIDA 25.425,37 61,00 33,00
TARRAGONA 227.823,86 375,00 224,00
TERRES DE L’EBRE 136.809,99 245,00 179,00
523.002,78 947,00 601,00

El règim de reestructuració i reconversió de vinya té com a objectiu, pel que fa al raïm de vinificació, l’adaptació de la producció a la demanda del mercat.

L’ajut es concedeix per les dues finalitats següents: compensar els productors que s’acullin a un pla de reestructuració i reconversió de vinya per les pèrdues ingressos derivades de l’aplicació del pla; i participar en les despeses de reestructuració i reconversió.

El règim inclou una o més de les següents accions: la reconversió varietal, incloent la que es faci mitjançant re-empelts; la reimplantació de vinyes; i les millores de les tècniques de gestió de vinyes relacionades amb l’objectiu del règim.

No s’inclou la renovació normal de vinyes que hagin arribat al final de la seva vida natural.

Nou comentari