El Ministeri d’Agricultura ha publicat un Reial Decret que actualitza part de la normativa de regulació del potencial vitícola, bàsicament la referida al sistema d’accés a les noves autoritzacions de plantació. Aquest sistema està establert d’acord amb el mecanisme de salvaguarda previst a la legislació comunitària de plantacions de vinya, en vigor fins el 31 de desembre de 2030.

Plantacions de vinya a partir de 2016

Des de l’any 2016 les superfícies de vinya només poden ser plantades si es disposa d’autorització per la plantació, la qual només es podrà obtenir per replantació d’una vinya arrencada, per la conversió d’un antic dret de plantació o per la concessió d’una nova plantació.

Les autoritzacions de plantació, així com els drets de replantació encara existents, són intransferibles.

Autoritzacions de noves plantacions

El Ministeri d’Agricultura, com a organisme responsable de la concessió de noves plantacions, fixa cada any la superfície que es podrà concedir, la qual haurà d’estar per sobre del 0% i com a màxim l’1% de la superficie estatal de vinya.

Excepcionalment i a proposta del sector, es podrà limitar la superfície disponible per a una regió determinada. Aquesta limitació podrà tenir una vigència de fins a tres anys.

Les sol·licituds de noves autoritzacions es presentaran anualment a la comunitat autònoma on radiqui l’explotació. Una vegada processades les sol·licituds i ordenades en funció dels criteris de prioritat, a cada sol·licitud amb major puntuació se li concedirà tota la superfície sol·licitada abans de passar a la següent petició, fins que s’esgoti la superfície disponible. A les sol·licituds amb una mateixa puntuació, si per al conjunt no hi hagués suficient superfície disponible, se’ls repartirà la superfície disponible a prorrata.

Els sol·licitants als quals es concedeixi una autorització per menys del 50% de la superfície, poden desistir en la seva totalitat en el mes següent a la data de la notificació de la resolució.

Calendari

Abans de l’1 de novembre Presentació de les recomanacions del sector per limitar la superfície de noves autoritzacions en una zona geogràfica determinada.
Abans del 15 de desembre Establiment de la superfície màxima de noves autoritzacions.
Entre el 15 de gener i el darrer dia de febrer Presentació de sol·licituds de noves autoritzacions.
Abans de l’1 d’agost Comunicació de la resolució de concessió.
Fins al mes següent de la resolució Possibilitat de renúncia si la superfície concedida és inferior al 50% de la superfície sol·licitada.

Criteris d’admissibilitat

Els sol·licitants de noves autoritzacions hauran de complir els següents requisits:

Tenir disponibilitat de la superfície per efectuar la futura plantació de vinya, ja sigui en propietat, arrendament, parceria o altre forma establerta.

A més, caldrà que:

 • Els contractes hauran d’estar liquidats d’impostos en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • En cas de no ser el propietari de la parcel·la, caldrà la presentació del consentiment del propietari per a poder realitzar la plantació de vinya.
 • L’ús SIGPAC del recinte haurà de compatible amb la plantació de vinya.
 • No es consideraran com admissibles les superfícies per a les que ja s’hagi concedit una autorització de nova plantació en convocatòries anteriors.

Tenir la capacitat i competència professionals adequades, que es considera complerta si el sol·licitant compleix a la data de la presentació de la sol·licitud de les següents condicions:

 • Tenir 5 anys d’experiència professional acreditada mitjançant l’alta en el règim de la Seguretat Social de l’activitat agrària o l’existència d’ingressos agraris. En cas de no poder complir la totalitat dels 5 anys es podrà acreditar mitjançant la presentació de certificats d’assistència a cursos de formació agrària.
 • Disposar d’un títol de capatàs agrícola o estar en possessió de títols acadèmics de formació professional de Tècnic en olis d’oliva i vi, Tècnic Superior en vitivinicultura, Tècnic en producció agropecuària, o tècnic superior en paisatgisme i medi rural.
 • Haver realitzar els cursos d’instal·lació a l’empresa agrària.
 • Sol·licitant al qual se li hagi concedit l’ajuda a la instal·lació de joves agricultors, mitjançant resolució favorable amb data anterior a l’obertura del termini de sol·licitud de noves plantacions.
 • Sol·licitant que posseeixi una explotació agrària prioritària, mitjançant certificat expedit amb data anterior a la d’obertura del termini de sol·licitud de les noves plantacions.

En el cas de persones jurídiques (societats), hauran d’acreditar els apartats anteriors la persona o persones que exerceixen el control efectiu sobre aquesta, és a dir, que la seva participació en el capital social sigui més de la meitat del capital social total d’aquesta i que posseeixi més de la meitat dels drets de vot dins de la mateixa.

Criteris de prioritat

Criteri Punts
Que el sol·licitant “nou viticultor” (que planti per primera vegada) i sigui persona física que en l’any de la presentació de la sol·licitud no compleixi més de 40 anys.

En el cas de societats, cal que el “nou viticultor” exerceixi un control efectiu de la societat.

1

No tenir plantacions de vinya sense autorització.

No ha vençut cap autorització per a nova plantació concedida anteriorment per no haver estat utilitzada.

No tenir plantacions de vinya abandonades en el Registre Vitícola.

Si s’escau, no s’han incomplert les condicions d’autoritzacions de plantacions anticipades.

1
Ser titular d’una plantació de vinya –excepte plantacions experimentals o destinades al cultiu de vinyes mares d’empelts- de les següents dimensions:
De 0,5 a 6,47 ha 1
Més de 6,47 fins a 12,94 ha 2
Més de 12,94 fins 19,41 ha 3
Més de 19,41 fins 26,38 ha 4

Condicionants i compromisos

 • Les autoritzacions per a noves plantacions tindran un període de validesa màxim de tres anys. Un cop executada la plantació de vinya, el sol·licitant haurà de comunicar la plantació sempre abans de la caducitat de l’autorització.
 • El beneficiaris no podran vendre ni arrendar la nova plantació a una altra persona física o jurídica durant un termini de 5 anys.
 • Canvis d’emplaçament de la plantació.

 • Prèvia justificació, es podran realitzar modificacions de la localització de la superfície per la qual s’ha concedit una autorització, sempre que la nova superfície tingui la mateixa cabuda.

 • En qualsevol cas, la nova parcel·la haurà de figurar a la DUN del sol·licitant a la mateixa campanya de presentació de la sol·licitud de la nova autorització.

Nou comentari

Comparteix